Monday, November 2, 2015

Fix XML Validate of PhpStorm in magento 2

PhpStorm 9 with magento 2 dev-1.0.0beta

Follow this steps

Step1

Step2

Step3

Step4

Step5


Step6


Thanks for visit , share this post if you like

Tuesday, October 6, 2015

GetUrl in Magento 2

review file \Magento\Store\Model\Store.php

public function getBaseUrl($type = \Magento\Framework\UrlInterface::URL_TYPE_LINK, $secure = null)
  {
    $cacheKey = $type . '/' . ($secure === null ? 'null' : ($secure ? 'true' : 'false'));
    if (!isset($this->_baseUrlCache[$cacheKey])) {
      $secure = $secure === null ? $this->isCurrentlySecure() : (bool)$secure;
      switch ($type) {
        case \Magento\Framework\UrlInterface::URL_TYPE_WEB:
          $path = $secure
            ? self::XML_PATH_SECURE_BASE_URL
            : self::XML_PATH_UNSECURE_BASE_URL;
          $url = $this->getConfig($path);
          break;

        case \Magento\Framework\UrlInterface::URL_TYPE_LINK:
          $path = $secure ? self::XML_PATH_SECURE_BASE_LINK_URL : self::XML_PATH_UNSECURE_BASE_LINK_URL;
          $url = $this->getConfig($path);
          $url = $this->_updatePathUseRewrites($url);
          $url = $this->_updatePathUseStoreView($url);
          break;

        case \Magento\Framework\UrlInterface::URL_TYPE_DIRECT_LINK:
          $path = $secure ? self::XML_PATH_SECURE_BASE_LINK_URL : self::XML_PATH_UNSECURE_BASE_LINK_URL;
          $url = $this->getConfig($path);
          $url = $this->_updatePathUseRewrites($url);
          break;

        case \Magento\Framework\UrlInterface::URL_TYPE_STATIC:
          $path = $secure ? self::XML_PATH_SECURE_BASE_STATIC_URL : self::XML_PATH_UNSECURE_BASE_STATIC_URL;
          $url = $this->getConfig($path);
          if (!$url) {
            $url = $this->getBaseUrl(
              \Magento\Framework\UrlInterface::URL_TYPE_WEB,
              $secure
            ) . $this->filesystem->getUri(
              DirectoryList::STATIC_VIEW
            );
          }
          break;

        case \Magento\Framework\UrlInterface::URL_TYPE_MEDIA:
          $url = $this->_getMediaScriptUrl($this->filesystem, $secure);
          if (!$url) {
            $path = $secure ? self::XML_PATH_SECURE_BASE_MEDIA_URL : self::XML_PATH_UNSECURE_BASE_MEDIA_URL;
            $url = $this->getConfig($path);
            if (!$url) {
              $url = $this->getBaseUrl(
                \Magento\Framework\UrlInterface::URL_TYPE_WEB,
                $secure
              ) . $this->filesystem->getUri(
                DirectoryList::MEDIA
              );
            }
          }
          break;

        default:
          throw new \InvalidArgumentException('Invalid base url type');
      }

      if (false !== strpos($url, self::BASE_URL_PLACEHOLDER)) {
        $distroBaseUrl = $this->_request->getDistroBaseUrl();
        $url = str_replace(self::BASE_URL_PLACEHOLDER, $distroBaseUrl, $url);
      }

      $this->_baseUrlCache[$cacheKey] = rtrim($url, '/') . '/';
    }

    return $this->_baseUrlCache[$cacheKey];
  }


Wednesday, September 16, 2015

Magento 2.0 CLI commands

cache
 cache:clean
 cache:disable
 cache:flush
 cache:enable
 indexer:reindex
dev:css:deploy  Compile css to less
sampledata:install adminusername Install sample luma theme
setup:uninstall re-install magento , clean sampledata , clean db


Command should begin with php bin/magento

Friday, August 28, 2015

Tip Install full npm for local workflow

Use command

npm install -g node-gyp yo bower grunt-cli gulp --msvs_version=2012
npm install

Tuesday, July 28, 2015

Test hightlight code tag

try
{
 //do something that might throw an exception
}
catch(Exception $e)
{
  echo "Caught you!";
}

Monday, July 20, 2015

Một ngày của tôi1. Sáng bắt đầu từ 7 rưỡi có hôm dậy sớm hơn nhưng thường là thế. Vệ sinh cá nhân rồi cắp cặp đi đến chỗ làm

2. Đến chỗ làm lúc 8 rưỡi, đọc tin tức facebook voz các kiểu rồi mới bắt đầu làm.

3. Làm đến 12 rưỡi thì đi ăn. Chỗ làm toàn thằng chày cối, ăn xong ngủ nghỉ đến 2h30 thì làm tiếp

4. Làm đến 6 rưỡi tối thì tan ca, phi xe 25' thì về đến nhà

5. 7h ăn cơm nghỉ ngơi cùng gia đình

6. 8h ngồi vào bàn làm tiếp, nhạc nhẽo game

7. 9h15 Đi uống nước với mấy thằng bạn chỗ làm

8. 10h15 về ngồi làm đến 2h rồi đi ngủ

9. chu kỳ lại quay lại bước 1

p/s: tâm sự của một thanh niên tự kỉ chưa thèm tìm gấu

Dev Tips #Rewrite Prevent duplicate request AJAX when rewrite in Magento


RewriteRule . /index.php [L]
# skip POST requests
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST
RewriteRule ^ - [L]

# browser requests PHP
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^\ ]+)\.php
RewriteRule ^/?(.*)\.php$ /$1 [L,R=301]

# check to see if the request is for a PHP file:
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.php -f
RewriteRule ^/?(.*)$ /$1.php [L]
 
RewriteRule ^index.php/admin/(.*)$ /admin/$1 [L,R]Rewrite xóa index.php trên url bằng htaccess

Saturday, July 18, 2015

Hello Saturday


Best solo guitar ever :)

Friday, July 17, 2015

Implement Sticky menu in magento 1.9

Wednesday, July 15, 2015

0xc000000f: Fix lỗi mất boot Windows 8.1

Thời gian thực hiện : 5-10'
Window 8.1 noUEFI boot

 Dùng đĩa cài hoặc usb boot win Không install mà vào repair mode
Từ commandline dùng các lệnh sau theo thứ tự từ trên xuống
 bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcd
bootrec /scanos
exit

reboot lại máy